wine-foodpictures.com

Leveringsvoorwaarden voor publikatie van archiefbeelden per 1 september 2003

(tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen)

1) Alle beelden, opgeslagen in de database van de Internetsite www.wine-foodpictures.com zijn beschermd middels de auteurswet. Gebruik zonder toestemming is een overtreding van deze wet.

2) Beeldmateriaal wordt uitsluitend per e-mail (internet) of op CD-Rom schijven aangeleverd, welke altijd eigendom blijven van wine-foodpictures.com en dienen binnen drie weken in de oorspronkelijke staat te zijn terugbezorgd bij:

wine-foodpictures.com Postbus 84025, NL-2508 AA Den Haag.

3) De beelden mogen alleen gebruikt worden voor het vooraf afgesproken doel. Onder gebruik wordt verstaan: het (laten) publiceren en/of vertonen van het originele beeld of delen ervan. Eigenhandige manipulatie van het aangeleverde beeld is verboden op grond van de auteurswet.

4) De auteursrechten blijven te allen tijde berusten bij wine-foodpictures.com

5) Het afgesproken bedrag voor publikatie (zie prijslijst) geldt uitsluitend voor éénmalige publikatie en voor het afgesproken doel. Herplaatsing in colofon van de betreffende editie: +30% van het bedrag. Het publikatierecht geldt uitsluitend voor gebruik binnen de Europese Gemeenschap. Toeslag voor daarbuiten is 50% en wereldgebruik is +100% op het afgesproken bedrag.

6) Voor zichtzendingen wordt een bedrag van ¤ 35,-- researchkosten in rekening gebracht, dat bij gebruik van materiaal wordt gecrediteerd. Eventuele koerierskosten zijn altijd voor rekening van de aanvrager. Deze blijft ook te allen tijde aansprakelijk voor het beeldmateriaal op CD-Rom, totdat deze weer in bezit is van wine-foodpictures.com.

7) Genoemde prijzen zijn in euro's (¤) en zijn bij gebruik van het beeld in Nederland exclusief 19% BTW. Betaling van het afgesproken bedrag dient te zijn geschied uiterlijk twee weken na factuurdatum. Niet of niet tijdig betalen wordt door wine-foodpictures.com aangemerkt als 'publikatie zonder toestemming' en is dientengevolge een overtreding van de auteurswet.

8) Bij publikatie dienen per omgaande twee bewijsexemplaren te worden toegezonden en in het colofon of bij het betreffende beeld dient altijd te worden vermeld: Foto ('s): wine-foodpictures.com / erik spaans